**Algemene Voorwaarden - USeeMe Drukwerk & Webdesign**

Door gebruik te maken van de website en diensten van USeeMe gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

**1. Dienstverlening en Acceptatie**

1.1 USeeMe biedt webdesign- en drukwerkdiensten aan op basis van deze algemene voorwaarden.

1.2 Door gebruik te maken van onze diensten accepteert u deze voorwaarden volledig.

**2. Offertes en Prijzen**

2.1 Alle prijzen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

2.2 USeeMe behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, maar prijsveranderingen hebben geen invloed op lopende opdrachten.

**3. Bestellingen en Betalingen**

3.1 Bestellingen worden bevestigd na ontvangst van een schriftelijke opdracht of betaling.

3.2 Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Bij niet-tijdige betaling kan USeeMe de dienstverlening opschorten.

**4. Drukwerk en Webdesign Akkoord**

4.1 Voor drukwerk en webdesign geldt dat een akkoord voorafgaand aan productie of publicatie noodzakelijk is. USeeMe is niet aansprakelijk voor fouten na het akkoord.

**5. Intellectuele Eigendom**

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van door USeeMe gecreëerde ontwerpen blijven eigendom van USeeMe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

**6. Aansprakelijkheid**

6.1 USeeMe is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder winstderving.

6.2 USeeMe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht.

**7. Privacy**

7.1 USeeMe verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

**8. Wijzigingen in de Voorwaarden**

8.1 USeeMe behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.

**9. Toepasselijk Recht en Geschillen**

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van het land waar USeeMe gevestigd is van toepassing.

9.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van dat land.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website en diensten. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen.